logo Urząd Morski w Szczecinie
  • logo Unia Europejska
  • logo Fundusze Europejskie
  • werja konteastowa strony
   • A
   • A
   • A

2020-09-11

Informacja z trzeciego spotkania warsztatowego w dniu 8 września 2020r.

W dniu 8 września 2020 r. (wtorek) o godz. 1000 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyły się trzecie warsztaty dotyczące opracowania projektu planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska PLC 990001.

W spotkaniu uczestniczyło 35 osób, w tym przedstawiciele: Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urzędu Morskiego w Gdyni, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Słowińskiego Parku Narodowego, Morskiej Służby Poszukiwawczej i Ratownictwa, Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, Straży Granicznej w Ustce, Urzędu Miejskiego w Darłowie, WWF Polska, a także reprezentanci z branży morskiej energetyki wiatrowej oraz przedstawiciele Wykonawcy i Recenzentów.

Na spotkaniu zaprezentowano projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ławica Słupska PLC 990001.

Omówione i przedyskutowane zostały poszczególne załączniki będące częścią ww. Rozporządzenia:

 1. Opis granic obszaru i mapa obszaru,

 2. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony,

 3. Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000,

 4. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych,

 5. Działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację,

 6. Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony,

 7. Sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków,

 8. Sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.

Podczas dyskusji Uczestnicy zgłaszali uwagi i propozycje zmian w zapisach dokumentu.

Dopracowany plan ochrony zostanie zaprezentowany na spotkaniu podsumowującym projekt i opublikowany na stronie internetowej o projekcie.

Plan ochrony dla ww. obszaru Natura 2000 przygotowywany jest w ramach projektu   POIS.02.04.00-00-0027/17-00  pn.:  „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska” współfinansowanego  przez  Unię  Europejską ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

Spotkanie w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego było czwartym z cyklu pięciu spotkań konsultacyjnych zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ławica Słupska. Ostatnie spotkanie podsumowujące projekt zaplanowane jest na początek października br.

Informacja o dacie i miejscu spotkania podsumowującego zostanie podana na stronie internetowej.

Dziękujemy za czynny udział w konsultacjach, zaangażowanie oraz wsparcie merytoryczne.

Galeria

powiększ

img-20200908-093125.jpg

powiększ

img-20200908-093137.jpg

powiększ

img-20200908-101013.jpg

powiększ

img-20200908-101019.jpg

powiększ

img-20200908-101037.jpg

Opublikowano: 15.09.2020 8:25:48

Przez: admin

Zmiany treści (2)

Pokaż

 • Przez:

  admin

  Data:

  15.09.2020 8:26:51

 • Przez:

  admin

  Data:

  15.09.2020 8:27:38