Spotkanie informacyjne w ramach Projektu

Zamówienie jest realizowane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wiążącą Konsorcjum umową na realizację Projektu.

Pierwszy etap Projektu, trwający do 31.08.2019 r., obejmuje przygotowanie „Wstępnej wersji dokumentacji przyrodniczej” tj. wstępnej wersji opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, kartograficznych, obejmujących dane stanowiące podstawę sformułowania projektu planu ochrony.

W ramach realizacji ww. etapu przeprowadzono I. spotkanie informacyjne (prezentacja w załączeniu).

Ponadto w dniach 8-9 maja 2019 r. wykonano badania inwentaryzacyjne makrozoobentosu dla potrzeb oceny stanu siedliska 1110 (piaszczyste ławice podmorskie) oraz rozmieszczenia gatunków na obszarze Ławicy Słupskiej. Pobór próbek makrozoobentosu wykonano zgodnie z metodyką opisaną w Przewodniku metodycznym dla badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych, makrobezkręgowce bentosowe (Osowiecki i Błeńska 2010). Przedstawiona w nim metodyka opiera się na wytycznych Komisji Helsińskiej (HELCOM, 2014) dotyczących metodologii badań makrozoobentosu w Morzu Bałtyckim. Lokalizacja stacji została wstępnie określona na podstawie analizy mozaiki sonarowej i mapy batymetrycznej.

Obecnie kończą się akustyczne badania geofizyczne. W czerwcu 2019 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja fitobentosu i zoobentosu na siedlisku 1170 (Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy).

Szczegółowe informacje w prezentacji dodanej poniżej.